Informace o zpracování osobních údajů

V rámci poskytování služeb Vám, našim klientům, dochází ke zpracování Vašich osobních údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů (totožnost a kontaktní údaje)?

Správcem osobních údajů je Ladislav Kinc, se sídlem Tyršova 1973/52, 664 34, Kuřim, IČ 41528247.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Identifikační údaje: jméno, příjmení

Elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo.

Používáme také soubory cookie. Více zde.

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje od Vás získáváme během provádění rezervací, při nákupu permanentky nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, na základě jakého právního titulu a po jakou dobu?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

a) Plnění smlouvy, tedy zejména poskytování služeb, na základě právního titulu plnění smlouvy, a to po dobu nutnou k jejímu poskytnutí.

b) Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Při zpracování Vašich osobních údajů máme zavedeny postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.

b) Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.

c) V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoliv z výše uvedených práv, napište nám prosím zprávu na e-mailovou adresu info@relaxsauna.cz.

Vezměte prosím v úvahu, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší totožností, a proto Vás v některých případech můžeme požádat o její doložení.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem.

Námitku můžete vznést také v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje pro účely přímého marketingu (na základě právního titulu oprávněného zájmu).

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na nás e-mailem na info@relaxsauna.cz.